HACCIN ŞARTLARI NELERDİR

Haccın şartları üçe ayrılır:
1. Haccın Vücubunun (Farz olmasının) Şartları
2. Haccın Edasının Şartları
3. Haccın Sıhhatinin Şartları.
Haccın Farz Olmasının Şartları
1. Müslüman olması,
2. Akıllı ve buluğ çağına ermiş bulunması,
3. Hür olması
4. Hac yapabilmesi için bedenî ve malî imkânlarının yeterli olması gerekir ki, buna fıkıh kitaplarında, güç yetirebilme, yapabilme manasına “istitaat” denir.

5. Bu farizayı yerine getirebilecek vakte erişmiş olması. Sayılan bütün şartları taşımasına rağmen bu ibadeti eda edebileceği hac mevsimine yetişemeden vefat eden bir kişi, hacca gitmekle yükümlü olmadan vefat etmiş sayılır.

Hac ibadeti hac aylarında yapılır. Hac ayları; Şevval, Zilkade ve Zilhiccenin ilk on günüdür. Bu sürenin
dışındaki vakitlerde, farz hac için ihrama girilemez ve haccın rükünleri eda edilemez.

İstitaat dediğimiz hac yapabilme güç ve imkânı, hacca gidecek kimsenin gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin geçimlerini sosyal seviyelerine uygun olarak sağlayacak mali güce, hac için yeterli zamana
ve malî imkâna sahip olması manasına gelmektedir.

İstitaat kavramı çerçevesi içinde; beden, mal ve yol emniyetini de zikredenler olmuştur. Hanefi mezhebi âlimleri ayet-i kerimede geçen “hacca gitmeye yol bulabilen, gücü yeten” ifadesinin, “bedenî malî istitaat ve yol emniyeti”unsurlarını içine aldığını ifade etmişlerdir.

Haccın farz olması için gereken şartlardan bir tanesi olmazsa hac farz olmaz ve yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak tahakkuk etmez.